Turizm Teşvik Kanunu kabul edildi: Belgesi olmayan tesis hizmet veremeyecek

Zeytin

New member
Turizmi Teşvik Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyi’nde kabul edildi.

Kanuna nazaran, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri yahut turizm merkezlerinde, özel bölüm iştirakiyle “turizm hizmetleri idare birlikleri” kurulacak.

“Turizm merkezleri”, kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri haricinde kalmakla birlikte bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından evvela geliştirilmesinde kamu faydası bulunan orman vasıflı olanlar dahil, Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkisi ve hudutları, Cumhurbaşkanı sonucuyla tespit ve ilan edilen alanları tanımlayacak.

Kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ait yeni kriterler getirilecek. Buna bakılırsa ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm bedelleri ile turizm potansiyeli dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik kararları, turizm merkezleri hakkında da uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgelerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, toplumsal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin özel dal iş birliği ile sağlanması emeliyle Bakanlık tarafınca, ismine tahsis yapılanların iştirakiyle turizm hizmetleri idare birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkili olacak.

Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi

Turizm kesiminde, Turizmi Teşvik Kanunu ve öteki mevzuatta yer alan teşvik önlemleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı evrakı yahut turizm işletmesi evrakı alınması zaruriliği getirilecek.

Dokümanlı yatırımların, Bakanlıkça belirlenen müddetler ortasında tamamlanarak işletmeye açılması mecburî olacak fakat bu müddet Bakanlıkça uzatılabilecek.

Yetkili yönetim tarafınca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl ortasında Bakanlıktan turizm işletmesi dokümanı almaları mecburî olacak.

Bakanlık tarafınca turizm işletmesi dokümanı iptal edilen konaklama işletmelerinin iptal sonucunın bildirim tarihinden itibaren 1 yıl ortasında bir daha turizm işletmesi evrakı almaları zarurî hale getirilecek.

Kamu kurum yahut kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetlerevi ve orduevleri için Bakanlıktan turizm evrakı alınması zarurî olmayacak.

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben 7 gün ortasında turizm işletmesi evrakı almak için Bakanlığa müracaat yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak kontrol kararında var ise belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren 30 gün ortasında gidererek turizm işletmesi dokümanı almaları mecburî olacak.

Bakanlık tarafınca turizm işletmesi dokümanı iptal edilen plaj işletmelerinin, iptal sürecinin bildirim tarihinden itibaren 30 gün ortasında turizm işletmesi evrakı almaları mecburiliği getirilecek.

Turizm işletmesi dokümanı alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilecek

Belirtilen müddetler ortasında turizm işletmesi dokümanı alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili yönetim tarafınca 1 ay ortasında iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Tahsisli kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesisler için tahsis şartları uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, turizm dalının kalkınmasını ve planlı ve denetimli biçimde gelişmenini sağlamak için toplumsal ve teknik altyapı hizmetlerinin karşılanması için kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgesi ile turizm merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin çeşit yahut kullanım sonucu değişikliği ile kapasite artışı durumlarında yatırımcıdan toplumsal, teknik ve gibisi altyapıya iştirak hissesi istenecek.

Lüks kampçılığın yasal altyapısı oluşturulacak

Kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu faydası doğrultusunda korunmasına yahut kullanılmasına katkıda bulunacak, fiyatsız girişli günübirlik tesis yapılmasına ait adap ve asıllar belirlenecek.

Lüks kampçılık turizm çeşidinin yasal altyapısı oluşturulacak ve denetimli gelişimi sağlanacak. Bu kapsamda Kıyı Kanunu’na uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve idare planı ile şartları belirlenen, doğal etraf ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik önlemleri alınan âlâ donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan süreksiz lüks çadır tesisleri yapılması hedefiyle kiralama yapılabilecek. Tesis kapsamında yapılacak her türlü ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, etraf dostu çadır materyali kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun yapılacak.

Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve turizm işletmesi dokümanı almayan tesisler işletmeye açılamayacak.

Bakanlıktan turizm işletmesi dokümanı alınmasının akabinde diğer bir sürece gerek kalmaksızın 15 gün ortasında bu tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilecek. Kontratlarına muhalif olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira mukaveleleri feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

Kamu taşınmazlarının Bakanlığa tahsisi mühleti uzatılıyor

Kamu taşınmazlarının turizm maksatlı kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi mühleti, uygulamada karşılaşılan meselelerin giderilmesi için 2 aydan 3 aya çıkarılacak.

Mera, yaylak ve kışlaklar; ot bedeli taşınmazın yatırımcıya tahsisi etabında yatırımcı tarafınca karşılanmak kaydıyla, Mera Kanunu kararlarına bakılırsa tahsis emeli değiştirilerek, yalnızca turizm maksatlı kullanılacağına ait şerhli olarak Hazine ismine tapuya tescil edilecek ve tescili müteakip Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilecek.

Kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin haricinde olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, Ulusal Parklar Kanunu mucibince tespit ve ilan edilen yerlerde, ilgili bakanlıkça belirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan yahut konaklama tesisi yapılması uygun görülen alanları yatırımcılara tahsis etmeye yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesi hedefiyle yapılacak kiralamalar hariç, ilgili kurumlarca konaklama içeren tesis yapılması hedefiyle kiralama yahut tahsis yapılamayacak, müsaade verilemeyecek.

Kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun görülen yat limanlarının yapılması emeliyle yatırımcılara taşınmaz tahsis etmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Evraklı yatırım ve işletmelerin turizm hedefli kullanmasının devamı kaydıyla tümünün devredilmesi yahut kiraya verilmesi durumunda, evre yahut kiralama öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi verilmesi zarurî olacak. Tahsisli kamu taşınmazında yer alan dokümana husus tesisler için tahsis şartları ayrıyeten uygulanacak.

Evraklı işletmeler, ülke turizminin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak dataları belirlenen müddetlerde Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Dokümanlı yatırım ve işletmelerin, Bakanlıkça istenilen bilgi ve evrakları, verilen mühlet içerisinde sağlamak konusunda yükümlülüğü bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bakılırsaviyle ilgili süreçlerin bildirimi için gerçek ve hukuksal şahıslara elektronik tebligat adresi alma zaruriliği getirmeye ve bu adresin alınmasına ait tarz ve temelleri belirlemeye yetkili kılınacak.

Dokümanlı işletmeler Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’a nazaran turizm hissesinin ödenmesine ait belgeyi 15 gün içerisinde Bakanlıkça belirlenecek tarz ve temeller çerçevesinde ibraz etmekle yükümlü olacak. Bu evrakların tesis mahallinde yapılacak kontrollerde de ibrazı zarurî olacak.

Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği

Gerçek ve hukukî şahıslar, Kültür ve Turizm Bakanlığından doküman almak şartıyla deniz turizmi tesisleri işletmeciliği yapabilecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafınca faaliyetine ait birinci sefer müsaade verilen deniz turizmi tesisleri işletmelerinin, bu müsaadesi aldıkları tarihten itibaren 1 yıl ortasında Bakanlıktan turizm işletmesi evrakı almaları zarurî olacak.

Bakanlık tarafınca turizm işletmesi evrakı iptal edilen deniz turizmi tesisi işletmelerinin, iptal sonucunın bildiri tarihinden itibaren 1 yıl ortasında bir daha evrak almaları zarurî olacak.

Gerçek ve hükmî bireyler tarafınca, turizm emelli sportif faaliyet işletmeciliğine ve ticari faaliyetine temel olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenmiş dokümanları haiz olmak kaydıyla deniz turizmi araçları işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan doküman alınması gerekli olacak.

Bakanlıktan evraklı deniz turizmi araçları ile turizm emelli sportif faaliyet işletmeleri, Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelikte belirtilen hedefler haricinde faaliyette bulunamayacaklar.

İstanbul’da faaliyet gösteren ve ilgili yönetimler tarafınca yolcu nakliyatı yapmak üzere yetkilendirilen deniz araçları, Bakanlıkça belirlenecek koşulları taşımaları kaydıyla ve belirlenecek bedel üzerinden doküman düzenlenmek suretiyle turistik seyahat maksatlı kullanılabilecek.

Okumaya devam et...